30. Etiuda & Anima: Czy w czasie wojny milczą Muzy? – wojna w Ukrainie oczami dokumentalistów – panel dyskusyjny 

30. Etiuda & Anima: Czy w czasie wojny milczą Muzy? – wojna w Ukrainie oczami dokumentalistów – panel dyskusyjny

czwartek 23.11.2023
16:00

Are the Muses silent in wartime? – the war in Ukraine in the eyes of documentary filmmakers – discussion panel

Goście:

Tadeusz Chudy (reżyser, operator)

Alina Shapran (reżyserka, aktorka)

Maciej Zygmunt (fotografi, filmowiec)

Guests:

Tadeusz Chudy (director, cinematographer)

Alina Shapran (director, actor)

Maciej Zygmunt (photographer, filmmaker)

Już pond 600 dni minęło od pełnoskalowej inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę. 

Od samego początku niewyobrażalną tragedię naszych sąsiadów dokumentują na miejscu

przedstawiciele środowiska artystycznego.

W trakcie panelu zaproszeni goście opowiedzą o swoich projektach filmowych oraz fotograficznych podejmujących temat wojny w Ukrainie, osób dotkniętych traumą wojenną i kryzysem uchodźczym a także podzielą się swoimi osobistymi przeżyciami pracy w warunkach konfliktu zbrojnego.

More than 600 days have passed since the full-scale invasion of the Russian army into Ukraine. Since its onset, the unimaginable tragedy of our neighbours has been documented right there on the spot by the representatives of the artistic circle.

During the panel, the invited guests will tell us about their film and photographic projects developing the topic of the war in Ukraine, people suffering from war trauma and the refugee crisis, and will also share their personal experiences of work in wartime.

Maciek Zygmunt 

Fotograf, filmowiec skupiony na społecznie zaangażowanej fotografii dokumentalnej. Absolwent warsztatów Magnum Photos prowadzonych przez Bruce’a Gildena w Wielkiej Brytanii oraz warsztatów w International Center of Photography w Nowym Jorku (Documentary Photography for Social Change). Od lat pracuje dla wielu NGO zarówno polskich jak i zagranicznych. Pracował na 4 kontynentach.

Od początku agresji rosyjskiej na Ukraine w 2022 roku wykonuje zlecenia fotograficzne i filmowe w Polsce oraz w Ukrainie. Ze swoim aparatem pracował m.in. w Kijowie, Irpieniu, Buczy czy Czernichowie. W ostatnim czasie pracuje w strefach frontowych w obwodach donieckim oraz zaporoskim. Jego materiały trafiają do międzynarodowych mediów (m.in. BBC World News) oraz NGO (Crown Agents, PCK, IFRC czy IOM UN).

Wystawa z Ukrainy „Ludzie nie statystyka” odbyła się w 2022 roku podczas festiwalu Non Fiction.

Maciek Zygmunt 

photographer, filmmaker focused on socially engaged documentary photography. Graduate of Magnum Photos workshops run by Bruce Gilden in Great Britain as well as workshops at the International Center of Photography in New York (Documentary Photography for Social Change). He has been working for numerous nonprofit organizations, both Polish and foreign. He has worked on 4 continents.

Since the onset of the Russian invasion into Ukraine in 2022 he has been doing film and photographic commissions in Poland and Ukraine. He has worked with his camera in Kiev, Irpin, Bucha or Chernihiv. Lately he has been working in frontline zones in the Donetsk and Zaporizhzhia regions. His materials reach international media (among others the BBC World News) and nonprofit organizations (Crown Agents, PRC, IFRC or IOM UN).

The exhibition from Ukraine “People, not Statistics” was held in 2022 during the Non Fiction Festival.

Alina Shapran 

aktorka, performerka, projektantka, artystka. Lubi być „badaczką” wszelkich przejawów życia, obserwować to, a następnie przekształcić w formę sztuki. Lubi zaglądać w to, co „niezamanifestowane” lub niezbyt oczywiste, w subtelności.

Współtwórczyni projektu filmowego W cieniu wojny (In the Shadow of War). Mieszka i pracuje w Kijowie.

Alina Shapran 

actor, performer, designer, artist. She enjoys being a “researcher” of all forms of life, observing it and later transforming it into a form of art. Enjoys looking into what`s “not manifested” or not entirely obvious, into the subtleties.

Co-creator of the film project In the Shadow of War (W cieniu wojny). Lives and works in Kiev.

Tadeusz Chudy

reżyser, operator, fotograf.

Absolwent filozofii i filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, realizacji obrazu filmowego, tv i fotografii Szkoły Filmowej w Katowicach oraz w Laboratorium Narracji Wizualnych Szkoły Filmowej w Łodzi. Laureat Stypendium Twórczego Miasta Krakowa.

Realizuje artystyczne projekty długoterminowe w kraju oraz zagranicą, czas pozwala mu zrozumieć ludzi i przestrzenie.

Jest autorem takich filmów jak: Kinky (wyróżnienie podczas 21. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego ZOOM-ZBLIŻENIA w Jeleniej Górze), Backfist, Sfora

oraz fotograficznej publikacji Vulnerable. Aktulanie pracuje nad filmowym esejem W cieniu wojny obrazującym życie zwykłych ludzi w ograniętej wojną Ukrainie.

Tadeusz Chudy

director, cinematographer, photographer.

Graduated from the Jagiellonian University with a diploma in philosophy and film studies, from the Film School in Katowice with a degree in cinematography, television and photography and from the Visual Narratives Laboratory at the Film School in Lodz. Winner of the Creative Scholarship from the City of Krakow.

He produces long-term artistic projects in Poland and abroad, time allows him to understand people and spaces.

He is the author of such films as Kinky (honorary mention at the 21st International Film Festival ZOOM-ZBLIŻENIA in Jelenia Góra), Backfist, The Pack (Sfora) as well as a photographic publication Vulnerable. Currently he is working on a film essay In the Shadow of War (W cieniu wojny) depicting the lives of ordinary people at war in Ukraine.

In the Shadow of War [in development].

In the Shadow of War is a film storybook from the Ukrainian war zone.  However, it is not a snapshot from the front line. The film takes the form of a documentary essay in which the narrator,

a reporter from Poland, goes to Ukraine with humanitarian aid, watches the daily lives of ordinary people and shares his reflections.

We also get to know the narrator, a woman from Ukraine with whom the reporter falls in love. We watch the development of the relationship between the Reporter and the Woman, a strange intimacy that is difficult to understand far from the war. This contact saves them in that terrible situation. But will this contact survive in ordinary life?

W cieniu wojny [w przygotowaniu]

W cieniu wojny to historia z ukraińskiej strefy wojennej. Jednak nie jest to obrazek z linii frontu. Film przybiera formę eseju dokumentalnego, w którym narrator, reporter z Polski, udaje się do Ukrainy z pomocą humanitarną, obserwuje codzienne życie zwykłych ludzi i dzieli się z widzami swoimi odczuciami.

Poznajemy również narratora, kobietę z Ukrainy, w której reporter się zakochuje. Obserwujemy rozwój relacji Reportera i Kobiety, nietypową intymność, którą trudno zrozumieć poza wojenną strefą. Ich związek ratuje ich w tej strasznej sytuacji. Czy jednak przetrwa w codziennym życiu?

30. Etiuda & Anima: Czy w czasie wojny milczą Muzy? – wojna w Ukrainie oczami dokumentalistów – panel dyskusyjny

czwartek 23.11
16:00