Beata Stankiewicz. Natural Born Artists bla Array ( )

Beata Stankiewicz. Natural Born Artists

sobota–niedziela, 19.11.2022–05.03.2023
00:00

Beata Stankiewicz „Natural Born Artists”
Czas trwania: 19.11.2022–5.3.2023
Kurator: Maria Anna Potocka

Koordynatorka: Renata Zawartka

Beata Stankiewicz to urodzona malarka. Na tym polu spełnia się najlepiej i czuje się naprawdę szczęśliwa. Jej sztuka nie kończy się na wybitnych zdolnościach malarskich. To, co w niej najważniejsze, to idea i analiza. Przede wszystkim fascynuje ją napięcie między obecnością a nieobecnością człowieka, między istnieniem a nieistnieniem. Rozważa to dogłębnie. Każdy z tematów zamyka się w dużym cyklu obrazów odnoszących się symbolicznie do wnętrz mieszkalnych i pracowni artystów. W niektórych obrazach człowiek jest dotkliwie nieobecny, w innych nachalnie obecny. Interpretacje antropologiczne Beaty Stankiewicz mają szeroką skalę i są dogłębnie poruszające.

Jej obrazy spełniają warunki, jakie stawiamy dobrej sztuce. Są w nich i światopogląd, i doskonałe rzemiosło. Są w nich pasja artysty i wnikliwość namysłu. U Beaty Stankiewicz idea spotyka się z ręką, a wszystko to zostaje wyrażone w złotym medium sztuki, jakim jest malarstwo.

Na wystawie pokażemy następujące cykle prac: „Puste pokoje” (2012–2022), „Dom pracy twórczej” (2017–2022), „Miejsce pracy” (2017–2022) oraz „Dawni mistrzowie” (2022).

Beata Stankiewicz (ur. 1973) – uprawia malarstwo, fotografię, tworzy wideo. Absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (dyplom w 1998 roku w pracowni Józefa Lucjana Ząbkowskiego). Artystka pracuje cyklami, tworząc najczęściej wielkoformatowe, hiperrealistyczne przedstawienia wycinków rzeczywistości – wizerunki drzew czy wnętrz mieszkalnych (najczęściej pracowni artystycznych, wirydarzy czy klasztornych cel). Zajmuje się również malarstwem portretowym, w którym najistotniejszą rolę odgrywają światło i kolor. Od 2005 roku wraz z mężem prowadzi w swoim domu niekomercyjną galerię sztuki – mieszkanie23. Jej prace znajdują się w zbiorach m.in. Bunkra Sztuki i MOCAK-u. 

Beata Stankiewicz, “Natural Born Artists”
Running: 19 November 2022 – 5 March 2023
Curator: Maria Anna Potocka

Co-ordinator: Renata Zawartka

Beata Stankiewicz is a born painter. This is the field that she finds the most fulfilling and where she feels truly happy. But there is more to her art than outstanding painting skills. What matters to her most is the concept and the analysis. She is, above all, fascinated by the tension between human presence and absence, between existence and non-existence. She probes these in depth. Each theme is encapsulated in a large series of paintings that refer symbolically to the interiors of artists’ homes and studios. In some paintings the protagonist is poignantly absent, in others – obtrusively present. The anthropological interpretations conducted by Beata Stankiewicz are wide-ranging and deeply moving.

Her paintings meet the criteria we set for good art: there is both a worldview and excellent craftsmanship. There is artistic passion and thoughtful insight. With Beata Stankiewicz, the concept meets a deft hand, and reaches its expression in the golden medium of art – painting.

The exhibition will show the following series of works: “Empty Rooms” (2012–2022), “Artists’ Retreat” (2017–2022), “Workspace” (2017–2022) and “Bygone Masters” (2022).

Beata Stankiewicz (b. 1973) – pursues painting, photography, video art. Graduate of the Faculty of Painting at the Academy of Fine Arts in Krakow (diploma in 1998 from Professor Józef Lucjan Ząbkowski’s studio). The artist works in series, most often creating large-scale, hyperrealistic depictions of bits of reality: images of trees or residential interiors (mainly artists’ studios, peristyle or monastic cells). She also pursues portrait painting, in which light and colour play the most important role. Since 2005 she and her husband have run a non-commercial art gallery from home: flat23. Her works are, among others, in the collections of Bunkier Sztuki and MOCAK. 

Patron wystawy | Exhibition Patron: Magiczny Kraków / Kraków PL https://www.krakow.pl/Partner wystawy | Exhibition Partner: Tygodnik Powszechny https://www.tygodnikpowszechny.pl/Patroni medialni | Media Patrons: TVP Kultura https://tvpkultura.tvp.pl/, Chillizet https://www.chillizet.pl/, Magazyn Charaktery https://charaktery.eu/, Contemporary Lynx https://contemporarylynx.co.uk/

Beata Stankiewicz. Natural Born Artists

19.11 - 05.03